Algemene voorwaarden

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1
Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Desimatrassen, een gedeponeerde handelsnaam van Desimatrassen.
1.2
Desimatrassen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nijmegen onder nummer 57722080. Via de website van Desimatrassen kan de koper woonartikelen bestellen.
1.3
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Desimatrassen en derden (hierna: ‘koper’) via de website van Desimatrassen (hierna: ‘de website’) gesloten overeenkomsten. Nederlands Recht is van toepassing op het tot stand komen en de afwikkeling daarvan. Door het plaatsen van een bestelling geeft koper aan met deze algemene voorwaarden in te stemmen.

2. KOOPOVEREENKOMST

2.1
a. Offertes en aanbiedingen van Desimatrassen kunnen slechts worden aanvaard zoals deze op de website of per e-mail zijn weergegeven. Alle opgaven van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van artikelen en/of diensten worden door Desimatrassen zorgvuldig op de website weergegeven. Desimatrassen kan echter niet instaan voor de juistheid daarvan. Desimatrassen is niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuiste informatie.
b. Bepaalde verwijzingen op de website kunnen verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. Desimatrassen heeft daarover geen controle en aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid ten gevolge van de door derde(n) verstrekte informatie.
2.2
Overeenkomsten komen tot stand door een orderbevestiging van Desimatrassen van de geplaatste bestelling aan de koper. Deze bevestiging volgt direct na ontvangst van het bestelformulier dat door de koper, overeenkomstig de bestelprocedure zoals vermeld op de website, is verstuurd. Door het tot stand komen van de overeenkomst gaat de betalingsverplichting voor de koper in. Door het versturen van het bestelformulier verklaart de koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Desimatrassen.
2.3
Een overeenkomst tussen Desimatrassen en koper wordt afgesloten in het Nederlands.
2.4
Orderproces: Via de website van Desimatrassen worden de volgende processen doorlopen om tot sluiting van een overeenkomst met de koper te komen:
• De koper ziet een gedetailleerd voorbeeld van een door hem/haar gekozen product;
• De koper kan, indien van toepassing, de gewenste maat en kleur van het product bepalen;
• De koper ziet een besteloverzicht van zijn/haar producten;
• De koper gaat over tot bestelling door een email te versturen of door te bellen met 06 504 444 88;

3. PRIJZEN

3.1
De op de website vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de levering van artikelen die via de email of telefoon aangekocht worden. De vermelde prijzen op de website en de totaalprijs inclusief 21% BTW, en inclusief verzendkosten/bezorgkosten . Indien artikelen ongemonteerd worden geleverd dan staat dit vermeld bij het product. Neem contact op voor een prijsvoorstel hiervoor. Eventuele prijswijzigingen, type- en/of drukfouten voorbehouden.
3.2
Alle aanbiedingsprijzen van Desimatrassen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig of zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Desimatrassen op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.

4. LEVERING

a. Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn indicatief, maar zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van een leveringstermijn brengt Desimatrassen niet in verzuim. Desimatrassen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.
b. Indien het door de koper bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt Desimatrassen de koper hiervan op de hoogte. Indien mogelijk biedt Desimatrassen de koper een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit aan.

5. BEZORGING

5.1
De koper dient zijn/haar adresgegevens op de per mail ontvangen orderbevestiging op juistheid te controleren. De koper is verplicht om eventuele onjuistheden uiterlijk 3 werkdagen voor de overeengekomen bezorgdatum door te geven aan Desimatrassen. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens op de bezorgbon zullen worden doorberekend aan de koper.
5.2
Bezorgingen vinden uitsluitend plaats in Nederland, België of Duitsland. Voor leveringen in Nederland rekent dekovertrekken gratis en matrassen
€ 40,- bezorgkosten. Voor leveringen in België, Duitsland rekent Desimatrassen een extra toeslag van € 35,-. Desimatrassen oordeelt over de wijze waarop de bestelling bezorgd wordt. Bedden, Matrassen, dekbedovertrekken die door Desimatrassen geleverd worden, maar niet door Desimatrassen gemonteerd worden, worden door een externe transporteur geleverd. Deze transporteur levert de goederen tot achter de eerste deur.
5.3
Desimatrassen bezorgt bestellingen op de met de koper overeengekomen bezorgdag gedurende een vooraf telefonisch of per e-mail afgesproken tijdsindicatie. Bezorging vindt plaats op het door de koper opgegeven adres. Dekbedden, kussens, en topdekmatrassen worden door een pakketdienst of PostNL thuis bij de koper bezorgd, hierbij kan geen tijdsafspraak worden gemaakt.
5.4
Levering via transporteur: Indien de koper op het met Desimatrassen overeengekomen tijdstip niet op het opgegeven bezorgadres aanwezig is, is Desimatrassen gemachtigd om de koper voor een volgende levering bezorgkosten in rekening te brengen. Indien levering via een pakketdienst plaatsvindt en deze bij de eerste poging de koper niet thuis treft, wordt de volgende dag kosteloos nogmaals een poging gedaan.
5.5
De koper dient voor bezorging de entree/doorgang van de woning vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen te voorkomen.
5.6
Door middel van ondertekening van de bezorgbon tekent de koper voor een correcte en volledige aflevering.

6. BETALING

6.1
Betaling door de koper geschiedt vooraf per vooruitbetaling of desgewenst via contante betaling bij aflevering. Desimatrassen vraagt geen aanbetaling. Desimatrassen is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht.
6.2
Wanneer de internetorder, telefonische order of e-mailorder bij Desimatrassen binnen is gaat deze over tot verwerking/bestelling van de door de koper bestelde artikelen.
6.3
Indien de koper niet tijdig betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De koper is in dat geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan Desimatrassen verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de koper bovendien verplicht tot vergoeding van de door Desimatrassen gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
6.4
Bij een niet tijdige betaling door de koper is Desimatrassen van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en levering van door de koper bestelde artikelen.
6.5
De eigendom van door Desimatrassen reeds voor ontvangst van betaling aan de koper geleverde artikelen gaat pas op de koper over indien de koper al hetgeen hij uit hoofde van de koopovereenkomst aan Desimatrassen is verschuldigd, aan Desimatrassen heeft voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.

7. GARANTIES

7.1
Desimatrassen garandeert dat de door haar geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid mogen worden verwacht. Mocht het gekochte product bij aankomst gebreken vertonen, dan dient koper dit direct te melden per e-mail of telefoon. Desimatrassen zal dan het product zo spoedig mogelijk vervangen dan wel repareren.
7.2
Alle producten uit het assortiment van Desimatrassen worden geleverd met fabrieksgarantie volgens de garantiebepalingen van de betreffende fabrikanten.
Indien de koper aanspraak wenst te maken op garantie, dient de koper dit schriftelijk aan Desimatrassen te melden.
7.3
Er geldt geen garantie in de volgende omstandigheden:
a. Ten aanzien van normale slijtage.
b. Indien de originele aankoopfactuur niet kan worden overgelegd, of deze is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
c. Bij onoordeelkundig gebruik.
d. Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
e. Bij van buitenaf komend onheil (b.v.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.).
f. Indien anderen dan Desimatrassen, zonder voorafgaande toestemming van Desimatrassen, herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben uitgevoerd.
7.4
De koper is verplicht met bekwame spoed na levering van de bestelde artikelen te onderzoeken of Desimatrassen de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Desimatrassen terstond, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen van de eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, dan heeft Desimatrassen aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst voldaan.

8. ONTBINDING EN RETOURNERING

8.1
a. De koper heeft gedurende 7 dagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Deze periode moet de koper echter niet verwarren met een ‘op proef-periode’. Uitzonderingen hierbij zijn speciaal voor de koper samengestelde producten of speciaal voor de koper op maat bestelde producten (dit geldt voor matrassen en toppers). Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Desimatrassen te worden doorgegeven. Koper dient in de schriftelijke annulering in ieder geval volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden. Ingeval van ontbinding dient het artikel onmiddellijk en verantwoord (dat wil zeggen: met zo min mogelijk risico op beschadiging) aan Desimatrassen te worden geretourneerd. Als de koper zijn bestelling van op maat bestelde artikelen, zoals matrassen en toppers, wenst te annuleren tijdens de bestelperiode, ofwel voordat de goederen geleverd zijn, rekent Desimatrassen hiervoor 30% annuleringskosten.
b. De kosten voor het retourneren van de bestelling zijn voor rekening van de koper. Indien de bestelling door de Desimatrassen bezorgdienst wordt opgehaald dan worden deze kosten in mindering gebracht op het aan de koper te restitueren aankoopbedrag. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Desimatrassen zijn voor verantwoording en rekening van de koper.
c. Nadat de koper een beroep heeft gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen en deze voldoet aan de genoemde voorwaarden van lid. 8.2, zal Desimatrassen binnen 7 dagen het aan de koper verschuldigde bedrag restitueren. Restitutie geschiedt op de door de koper opgegeven bank- of girorekening.
8.2
De aanspraak op terugbetaling is aan de volgende voorwaarden gebonden:
a. De artikelen zijn geheel compleet en in de originele staat;
b. De artikelen moeten in de originele verpakking zitten;
c. De artikelen zijn ongebruikt, onbeschadigd en ongemonteerd;
d. De artikelen zijn schoon, zoals de koper deze heeft ontvangen;
e. De koper kan de originele aankoopfactuur overleggen;
f. Het recht van retour geldt niet voor producten die op maat besteld/vervaardigd zijn;
g. Kosten retourneren zal voorledig voor de koper zijn
h. Goederen dekbedovertrekken kunnen niet geruild worden op kleur verschil via advertentie foto`s
8.3
I.V.M COVID-19 mogen alle soorten hoofdkussens niet geruild of retour gezonden worden.

window.executeScript = function() { googletagmanager(); googleanalytics(); hotjar(); }